કાવ્ય કણિકા-૩


હૃદય મસ્ત છે, તંદુરસ્ત છે.

ઘાવ જીલી શકે છે.

દગો સહી શકે છે,

મસ્ત મસ્ત ધબકીને બોલી શકે છે,

રાજ ઘણા છુપાણા છે તેમાં,

સમય આવ્યે રાજ ખોલી શકે છે,

હૃદય મસ્ત છે, તંદુરસ્ત છે.

**************************

માનો તો સાથમાં છું,

માનો તો વાતમાં છું,

એવું ના સમજતા ખેરાતમાં છું….

**************************

યાદોમાં તો રહુંજ છું…

સપનાઓમાં રાતવાસો પણ કરી લવ છું,

**************************

દુનિયાની સામે મારા તારાના રાજ નો ખોલો…

હવે તો આ દેશ આપણો છે તેમ બોલો.

**************************

આગની જરૂર ચુલામાજ છે,

તેને ચૂલામાં રહેવા દયો.

**************************

રોજ કોઈ આવી આગ લગાડી જાય છે,

આ તે કેવી હરીફાઈ છે.?

**************************

ખાવ છું ઉઘરાણીના ધકા,

ઈ પૂછે છે કેમ છો બકા.?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s