વૃધ્ધાશ્રમમાં બેઠા તેનું કારણ શું?


વિચારનો પ્રચાર

વૃધ્ધાશ્રમમાં બેઠા બેઠા વિચાર આવ્યો કે….

અહી બેઠા તેનું કારણ શું?

યાદ કરતા…

નાનપણમાં છોકરાને મુક્યા હતા તે બોર્ડીંગ સ્કૂલ દેખાણી,

ભૂલ ત્યાંજ પકડાણી.

નથી રાખી તેની સાથે લાગણી.

તો અત્યારે કેમ કરવી માંગણી.

ફિગરના ભોગે નથી કરાવ્યું તેને સ્તનપાન.

તો એ કેમ આપી શકે તમને માન.

જે સાથે નથી રહ્યા તેને લાગણીના સબંધ કેવા….!

બારોબારજ ભણાવ્યા છે, ક્યારેય ઘરે દીધા રેવા…..?

નથી રહેંવા દીધા તેને પાસ. 

એની કેમ રાખવી આશ.

આ સમસ્યાનું મારણ શું?

છોકરાઓને ભણતરની સાથે ગણતરની જરૂર છે.

તેની પાસે બેસી જમાડો,

ગમતી રમત રમાડો.

એ પણ જોજો,

એને ભણતરનો નો આવી જાય બોજો.

જેણે તમને માં ગણી, સંતોષો તેની માંગણી.

દેખાડો થોડી લાગણી,

આના પર થી એમ લાગે છે કે..

જે એનું બાળપણ મારે,

તેની વૃદ્ધાવસ્થા તે કેમ તારે…..!

મહિના પછી…….

છોકરો ને વહુ આવ્યા.

સાથે તેના છોકરાને પણ લાવ્યા.

છોકરો અને વહુ કહે..

જયારે ઘરમાં એકલા હતા,

ત્યારે સામે ઘરમાં અમે જોતા,

ત્રણ પેઢી એકસાથે…

View original post 64 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s