નીતિન ગજ્જરની કાવ્ય કણિકાઓ


વિચારનો પ્રચાર

જોઈને કવિઓની પંગત

મને પણ લાગી છે આ રંગત,

થોડી સંગત અને થોડી અંગત.

*********

રોજ બેનું-દીકરીયુંની લુટાઈ છે લાજ,

જયારે બહાર જાય છે,

ત્યારે થાય છે,

ભગવાન બચાવે આજ.

**************

કરતા રહ્યા એક-બીજાની દરકાર,

કરતા રહ્યા એક-બીજાની દરકાર,

અને ચલાવે રાખી સરકાર.

***************

લોકો કહે છે કે દેવદાસ,

આ ભીસા તો કપાવ,

થોડા વાળ તો ઓળાવ.

તેને કેમ કહું કે,

રોજ સવારમાં તારી આંખમાં જોઈ હું માથું ઓળાવતો,

આજ તારી આંખ જ મીચાય ગઈ, હું ક્યાં જાવ….?

***************

પવનથી હલતો તારો ફોટો જોઉં છું.

ત્યારે થાઇ છે કે હજી પણ લે છે તું સ્વાસ,

અને લાગે છે કે જાણે હું જીવતી લાશ.

***************

જ્યારથી તારી આંખ મીચાઇ,

ત્યારથી મારી આંખ મીચાઇ નથી.

**********

તમારા વિષે હું શું કામ કવ,

અને કહ્યા વગર શું કામ રવ.

**********

જો થોડીક રાખશો તમે લજ્જા,

તો જીવવાની આવશે બહુ મજ્જા.

***********

હું જીવું છું,

પણ,

તારી ઉપર મરું છું.

************

મારી આંખના અરીસામાં…

View original post 176 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s