આમ આદમી


વિચારનો પ્રચાર

મોંધવારી વચ્ચે ભીડાયેલો પણ છું.

ભ્રષ્ટાચાર સામે ચીડાયેલો પણ છું.

સમસ્યાઓથી ઘેરાયેલો પણ છું.

અત્યાચારોથી પીડાયેલો પણ છું,

અપહરણકર્તાનાં હાથે અજમાંવાયેલો પણ છું.

ખંડણીવાળાના હાથે ખોવાયેલો પણ છું.

ખોટા વચનોથી ભરમાયેલો પણ છું.

અમલદારોના દાબથી દબાયેલો પણ છું.

ઘસાયેલો છું અને કસાયેલો પણ છું,

કાવા દાવાઓ વચ્ચે ફસાયેલો પણ છું.

ખરા ખોટાથી ટેવાયેલો પણ છું.

પ્રેમના તાંતણે બંધાયેલો પણ છું.

આત્મજનોના ઘાવથી ઘવાયેલો પણ છું.

સુખ-દુઃખ વચ્ચે સંધાયેલો પણ છું.

હારેલો પણ છું, જીતેલો પણ છું.

દેશ કાજે જીવેલો પણ છું.

પરિશ્રમના પરસેવાથી ભીન્જાયેલો પણ છું.

આમ આદમી તરીકે ઓળખાયેલો પણ છું.

દેશદાજથી ખીજાયેલો પણ છું, પણ શું કરું ?

દેશના બંધારણથી બંધાયેલો પણ છું.

કોમી દાવાનળમાં કપાયેલો પણ છું.

આતંકવાદીઓના હાથે મરાયેલો પણ છું.

સપનાઓના સ્મશાનમાં સળગાવાયેલો પણ છું.

અરમાનોની કબરમાં દટાયેલો પણ છું.

અહીંથી ઉભું થવાનું મન નથી થતું કારણ ..!

કારણ, અહી બધી સમસ્યાઓથી સચાવાયેલો પણ છું.

કવિ : નીતિન ગજ્જર

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s