આ જ સાચી વાતું છે


પોલીસોનું ઠેકઠેકાણે હપ્તા ખાતું છે, આતો બધી વાતું છે.

અમલદારોનું ટેબલ નીચે ખાતું છે, આતો બધી વાતું છે.

રેવન્યુંનું તો સૌથી ભ્રષ્ટાચારી ખાતું છે, આતો બધી વાતું છે.

રાજકારણીઓના હાથમાં બધું વેચાતું છે, આતો બધી વાતું છે.

શિક્ષકોનું ટ્યુશન થકી ભાતું છે, આતો બધી વાતું છે.

ચોરોને સારી, આખી રાતુ છે, આતો બધી વાતું છે.

દહેજ થકી ઘર બંધાતું છે, આતો બધી વાતું છે.

કાળાનાણા વાળાંનું સ્વીસ બેંકમાં ખાતું છે, આતો બધી વાતું છે.

સરકારી કામમાં હલકું મટીરીયલ્સ વપરાતું છે, આતો બધી વાતું છે.

આમ આદમીને બધે લાતું છે, ના ભાઈ ના, આતો બધી વાતું છે.

શું ના ભાઈ ના? પ્રજાજનોને બધું દેખાતું છે,

આ બધાની તો મોટી નાતુ છે, આ જ સાચી વાતું છે.

કવિ : નીતિન ગજ્જર

Advertisements

4 thoughts on “આ જ સાચી વાતું છે

  1. parul1234 04/05/2013 / 5:47 AM

    આ બધાની તો મોટી નાતુ છે, આ જ સાચી વાતું છે…..

  2. Virendra Mistry 04/05/2013 / 6:11 AM

    સાચી વાત છે…..આ બધાની તો મોટી નાતુ છે, આ જ સાચી વાતું છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s